विद्यमान संचालक मंडळ

संस्थापक : मा. खा. स्व. किसनरावजी बाबुराव बाणखेले

विद्यमान संचालक मंडळ: २०२२-२०२७

अ .क्र.
नाव
पद
मोबाईल नं.
१). मा. श्री. युवराज प्रल्हादशेठ बाणखेले  अध्यक्ष ९७६६६२६३६३
२). मा. श्री. जितेंद्र महादेव उर्फ तात्यासाहेब गुंजाळ  उपाध्यक्ष ९९७५२७२७२७
३). मा. अ‍ॅड. निवृत्ती मुरलीधर काळे
(B.Sc., LLB, MBA)
संचालक ९८२२०८६२७७
४). मा. श्री. रामदास किसनराव बाणखेले  संचालक ९३५९९८२४४७
५). मा. श्री. अशोक बन्सीलाल गांधी  संचालक ९८८११२३५५१
६). मा. श्री. नितीन मधुकर लोणारी  संचालक ९८२२४३३३८७
७). मा. श्री. नारायण धोंडिबा गाढवे  संचालक ९८३४८९९१७८
८). मा. श्री. मंगेश लक्ष्मण बाणखेले  संचालक ९९६०२१४८४८
९). मा. श्री. जयसिंग कुंडलीक थोरात  संचालक ९८९०३९४७४७
१०). मा. श्री. संदीप गुलाबराव लेंडे  संचालक ९५०३६७५५५५
११). मा. डॉ. सचिन भागुजी कांबळे
(B.A.M.S.)
संचालक ९८९०८८६६९१
१२). मा. सौ. सुनिता बबनराव साकोरे संचालिका ९४२२०३३२२०
१३). मा. सौ. इंदुमती जगन्नाथ कवडे  संचालिका ९९७०८३५५५५
१४). मा. श्री. सुनिल मारुती भुजबळ  संचालक ७७०९३७३९३९
१५). मा. श्री.भानुदास सिताराम टेंगले  संचालक ९७६७८४७३७१
१६). मा.जैन्नुद्दीन रमजान मुल्ला ( Ph.D.CA) तज्ञ संचालक ९९७०२१५१२०
१७). मा. श्री. ज्ञानेश्वर बाळशिराम औटी  तज्ञ संचालक ९६६५३४७६७६
१८). श्री. डी. एन. सुरम
(B.Com(Hon), GDC&A, CAIIB, ADUCB)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ९८५००९४०८१
१९). श्री. प्रदीप जयवंत मोरे
(B.Com, GDC&A))
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  ९४२२२७४६३९