Fixed Deposits Interest Rates

तपशिल 
सर्व सामान्य ग्राहकांसाठी  जेष्ठ नागरिकांसाठी  संस्थात्मक ठेवी 
बचत ठेव  ३.००% ३.००%
७ ते ३० दिवस  ३.५०% ३.५०% ३.५०%
३१ ते ९० दिवस  ५.००% ५.००% ५.००%

९१ ते १८० दिवस

६.२५% ६.२५% ६.२५%
१८१ ते ३६५ दिवस  ६.५०% ६.५०% ६.५०%
१३ महिने ते ३५ महिने  ७.००% ७.५०% ७.००%
३६ महिने (३ वर्षांकरिता )  ७.१०% ७.६०% ७.१०%
३७ महिने  ते ६० महिने  ७.९०% ७.९०% ७.९०%
सर्वसाधारण ठेवीकरीता -१८ महीने (common rate of interest) ८.६० % (सरळव्याज).
कन्यादान ठेव योजना – ७.५०% (तिमाही चक्रवाढ व्याज).
आवर्तक ठेव योजना  वरीलप्रमाणे मुदत ठेवीचे दराप्रमाणे राहतील 
सर्व प्रकारच्या ठेवींना चक्रवाढ व्याज लागू राहणार नाही.
तिमाही व्याज बचत ठेव खात्यात जमा केले जाईल किंवा सरळ व्याजाने एकरकमी रक्कम मिळेल 
पुर्न:गुंतवणूक व दाम दुप्पट योजनेअंतर्गत ठेवी स्विकारणे बंद करण्यात आलेल्या आहेत.